Rekrutacja

Zasady przyjmowania dzieci

do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 30
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
na rok szkolny 2024/2025

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

 

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca

rozpoczną się  4 marca 2024 r.  i  będą trwać 

do  15 marca 2024 r.

 

link do strony naboru: dostępny od 04.03.2024 r.

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/default.aspx 

 

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

 • nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
 • zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

 

Obowiązkowe dokumenty kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły:
 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej (dostępne przez stronę naboru- link podany wyżej).
 2. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału w zajęciach religii / etyki. (druk)

 

Dodatkowe załączniki:

 

 1. Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej. (druk)
 2. Bilans 6-7 latka dla pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (dostarczyć 01.09.2024 r.).

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu złożą w szkole.  podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

 

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez rodziców / prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do klasy I.

 

UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły do klasy I, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

 

Obowiązkowe dokumenty kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły:
 1. Wniosek o przyjęcie kandydata (dostępny przez stronę naboru- link podany wyżej).
 2. Oświadczenie rodziców w sprawie udziału w zajęciach religii / etyki. (druk)
 3. Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (dostępne przez stronę naboru, należy dostarczyć do dnia do 27 marca 2024 r. do godz. 15.00).
 4. Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Olsztyna (dostępne przez stronę naboru)

 

Dodatkowe załączniki:

 

 1. Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole (dostępne przez stronę naboru)
 2. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu w obwodzie szkoły (dostępne przez stronę naboru)
 3. Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej. (druk)
 4. Bilans 6-7 latka dla pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (dostarczyć 01.09.2024 r.).

Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 3 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025.

 

WAŻNE DATY:

 • od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
 • 22 marca 2024 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 25 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 28 marca 2024 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów oraz ich przedstawicieli ustawowych w związku z naborem do szkoły

 

Skip to content